Komunikační port - určuje číslo sériového portu, do kterého je připojen kabel pro  komunikaci s EJS. Přípustná hodnota je v intervalu 1 až 10, nastavuje se šipkami vedle okénka. Při nastavení čísla portu, který v počítači neexistuje, je hlášena chyba.

Desetinná místa výsledků - určují na kolik desetinných míst budou zobrazeny zm
ěřené časy. EJS měří na tři desetinná čísla, ale při závodech se  obvykle výsledky zobrazují pouze na 2 desetinná místa.

Komunikace s turnajovým SW - Je-li tato volba zaškrtnuta, je program schopen přebírat příkazy a nastavení z nadřazeného software a předávat mu výsledky.

Ukázat starší verze grafů - Je-li tato volba zaškrtnuta,  zv
ětší se počet záložek o dva starší výsledkové grafy s jinými algoritmy zpracování, dnes již historickými.

Použít reakce rozhodčích v grafu - při velmi t
ěsném střídání v bráně se může stát, že EJS nevidí jednoho se střídajících psů. Po zaškrtnutí této volby program bude, při vyhodnocování dat získaných na turnaji, používat hlášení rozhodčích k eliminaci tohoto problému.

Nastavení jazyka - Umož
ňuje vybrat jazyk, kterým program hovoří.

Velikost okna - Umož
ňuje přizpůsobit velikost okna programu k hodnotě rozlišení monitoru.

Režim práce tohoto PC - program může pracovat v n
ěkolika režimech sběru dat.
- trénink - základní mód, ve kterém program pouze sbírá data a nevyžaduje obsluhu rozhodčího. Je možno zadávat jména družstev a psů (které se pak zapisují se zm
ěřenými časy), ale program to nevyžaduje.
- samostatný - rozhodčí na červené dráze musí m
ěl zadat jména družstev a psů pro obě dráhy. Po ukončení běhu musí potvrdit platnost času a zadat výsledek běhu pro obě dráhy. Tyto údaje se tedy nezapisují pouze do výsledkových listin, ale i do počítače, který je ukládá s časy běhu pro pozdější zpracování.

Zbývající dva režimy vyžadují dva počítače, jeden na červené a druhý na modré dráze. Počítače musí být propojeny pomocí Ethernetového kabelu a musí mít správn
ě nastaven TCP/IP protokol. Buď pomocí DHCP serveru nebo musí mít oba nastavenou IP adresu do stejného adresového prostoru  např. 192.168.1.x s maskou 255.255.255.0, kde x musí být v rozsahu 1 až 254 a různé v každém počítači. Ve spodní části okna programu se zobrazuje informace, jestli oba počítače mezi sebou komunikují. Jako první by se měl spouštět program na serveru a pak na klientu. Na obou počítačích musí být nastavena stejná pracovní skupina a adresář na serveru, do kterého se budou ukládat data, musí mít nastaven pro sdílení s přístupovými právy pro kohokoliv.

- server - počítač v režimu server musí být postaven na červené dráze. Po přepnutí počítače do režimu "server" se vedle nápisu server objeví jméno tohoto počítače a jeho IP adresa. Jméno počítače Windows generují automaticky při instalaci (jméno je možno zm
ěnit nejen při instalaci, ale i později).  Jméno serveru budete potřebovat při konfiguraci počítače na modré dráze. Jestliže spolu server s klientem komunikují, vypisuje se na spodním řádku jméno klienta, jestliže ne, je zde varování "Klient odpojen".
Rozhodčí na tomto počítači vybírá ze seznamu rozb
ěhů a tím určuje jména družstev na obou drahách. Potom vybere (ale nemusí, když družstvo jména psů nenahlásí) pro červené družstvo jména psů, kteří poběží následující běh. Jména psů pro modrou dráhu vybírá rozhodčí na druhé dráze. Jména psů se zadávají v tom pořadí, jak psi poběží.
Po přepnutí do tohoto režimu se ve spodní části se objeví zaškrtávací políčko Zadávat výsledky a je automaticky zaškrtnuto. Je-li zaškrtnuto, musí rozhodčí na obou drahách, po ukončení b
ěhu, zadat svá rozhodnutí ohledně platnosti času a výhry/prohry/remízy. Není-li zaškrtnuto, nezadávají rozhodčí do počítače svá rozhodnutí a počítač klient slouží pouze k zobrazování grafických výsledků na modré dráze.

- klient - Počítač v režimu klient musí být na modré dráze. Po přepnutí počítače do režimu "klient" se vedle nápisu klient objeví jméno tohoto počítače a jeho IP adresa. Lze tedy překontrolovat, jestli oba počítače mají nastavený stejný adresový rozsah IP adres. Do políčka pod "Jméno serveru" je nutno zadat jméno počítače (serveru) na červené dráze, aby klient v
ěděl, s kým má komunikovat. Jestliže spolu server s klientem komunikují, vypisuje se na spodním řádku jméno serveru, jestliže ne je zde varování "Server odpojen" a je vykresleno pomocné tlačítko pro připojení.

Rozhodčí na tomto počítači má jména družstev určena z prot
ější strany a může pouze vybírat jména psů pro modré družstvo. To, jestli rozhodčí musí zadávat rozhodnutí o výsledku běhu nebo ne, určuje  zaškrtnutí Zadávat výsledky na červené dráze.


Programové vybavení

EJS je sice pln
ě funkční i bez připojeného počítače, ale po připojení počítače a spuštění dále popsaného programu získáte nástroj na sběr, zobrazování a vyhodnocování běhů družstev i jednotlivých psů.

Osv
ědčilo se vytvořit na disku C: adresář se jménem "Flyball" a pod ním vytvářet podadresáře pro jednotlivé tréninky nebo turnaje. Podadresáře je vhodné pojmenovávat systémem "rok měsíc den název turnaje". Například "090509 Eager'sCup".  Budete-li používat dva počítače zapojené do počítačové sítě, je nutno, aby  adresář C:\flyball měl nastavenou vlastnost "sdílení" a přístupová práva pro libovolného uživatele.

Program se neinstaluje, ale pouze zkopíruje do vhodného adresáře , nejlépe C:\Flyball. Program se skládá ze tří souborů :
FlyballEJS.exe    - spustitelný program, zástupce programu je vhodné vložit na plochu
FlyballEJS.ini      - uložené parametry nastavení programu. Načítají se při každém spušt
ění.
FlyballEJS.msg    - soubor s jazykovými mutacemi textů (čeština, angličtina, n
ěmčina)

Program sbírá data z EJS pomocí sériového portu. Pod Windows 2000 a XP je nutno nainstalovat ovladač, který tento port zpřístupní. Vhodný je UserPort, který je možno stáhnout například z adresy http://www.writelog.com/support/lpt_port_support_on_windows_nt.htm. Pro Windows 98 a ME není tento ovladač potřeba.

Nemá-li počítač vestav
ěn sériový port, je nutno použít převodník z USB portu na sériový COM. UserPort se v tomto případě nepoužije. Většina převodníků používá obvod PL-2303. Následující popisuje instalaci tohoto převodníku. Do CD mechaniky nejprve vložte CD s ovladači, které dodal výrobce převodníku. V průzkumníku Windows rozbalte stromovou strukturu souborů na CD a vyhledejte podadresář USBRS232. Zde jsou dva další podadresáře, zvolte Windows. Pro Windows Vista je nutno přejít o další podadresář níže. Poklepejte myší na soubor "Setup.exe" a nainstalujte ovladač.
Nyní zasu
ňte převodník do USB portu a bude potřeba nastavit parametry takto vytvořeného sériového portu. V průzkumníku Windows je v levém okně na začátku stromové struktury položka Tento počítač. Klikněte na tuto položku pravým tlačítkem myši. V otevřeném okně vyberte Spravovat.  Otevře se okno Správa počítače. V levé polovině klikněte na Správce zařízení. V prvé polovině se objeví seznam zařízení v počítači. Vyhledejte Porty (COM a LPT) a klikněte na + vlevo od nápisu. Otevře se seznam sériových a paralelních portů. Najděte položku Profilic USB-to-Serial Comm Port. Dvakrát na ni klikněte a v otevřeném okně vyberte záložku panelu Nastavení portu. Na panelu je tlačítko Upřesnit. Klikněte na něj a ve spodní části otevřeného panelu je Číslo portu COM. Po instalaci je číslo portu většinou  nastaveno na obtížně použitelnou hodnotu, např. COM10. Kliknutím na šipku otevřete seznam a nastavte na COM1 nebo COM2. Číslo portu bude potřeba v nastavení komunikace v programu v panelu Nastavení. Postupným klikáním na tlačítka OK zavřete všechna otevřená okna.
Pozor, nastavení platí pouze pro USB port, ve kterém byl připojen převodník při nastavování. Zapojíte-li příšt
ě převodník do jiného USB portu, bude hodnota COM takto vytvořeného portu jiná !

Je-li počítač spojen s EJS, b
ěží-li program a je-li EJS zapnuto, zobrazuje se v pravém dolním rohu obrazovky napětí baterie, kterou je napájeno EJS. Normální napětí baterie je 12V a nemělo by klesnout pod 11V. Napětí je měřeno dvakrát za minutu a ve stejném intervalu mění bod vpravo od údaje svojí velikost. Klesne-li napětí pod 11V, změní se barva bodu ze zelené na červenou.

Program se skládá z n
ěkolika panelů, mezi nimi se přepíná kliknutím na záložku se jménem panelu.


Panel Nastavení

Slouží k nastavení parametrů programu. Hodnoty parametrů jsou ukládány do souboru FlyballEJS.ini a automaticky načítány při startu programu.
 
 
 
Jméno turnaje - buď zapíšeme nebo bude načteno z tabulky rozběhů.

Adresář dat - určuje, kam se budou ukládat zm
ěřené časy turnaje (tréninku). Je vhodné zvolit pro každý turnaj (trénink) jiný podadresář. Cesta k podadresáři je uložena do EJS.INI a načítána po startu programu. Kliknutím na tlačítko vpravo se otevře okno, kde stejně jako v průzkumníku Windows lze vybrat nebo vytvořit složku, do které se budou data ukládat.

Importuj data z Excel rozpisu - po kliknutí na toto tlačítko následuje výb
ěr, načtení a zpracování excelské tabulky s údaji o turnaji. Na počítači musí být nainstalován program Microsoft Excel, jiný tabulkový program není podporován. V závěru zpracování je možno tuto tabulku uložit ve formátu, který je nezávislý na Excelu.

Načti rozpis turnaje - načte  soubor *.tour,  který popisuje jednotlivé rozb
ěhy turnaje. Při načítání souboru v tomto formátu není nutno mít v počítači připojenému k EJS nainstalovaný Excel a soubor se načítá podstatně rychleji.

Po načtení souboru (excel tabulka nebo soubor *.tour) jsou v pravé spodní tabulce údaje o jednotlivých rozb
ězích číslo divize, číslo rozběhu a jména družstev na obou drahách. Kliknutím myší na zvolený řádek a kliknutím na tlačítko pro kopírování, nebo dvojitým kliknutím na zvoleném řádku budou údaje překopírovány do rámečku Aktuální rozběh. Barva textu překopírovaného řádku se změní z černé na šedivou.
Pod jmény družstev jsou rozbalovací nabídky se jmény psů toho družstva. Psy je nutno vybrat v tom pořadí, jak budou b
ěžet. Vpravo od jmen psů se zobrazí výška překážek pro vybranou čtveřici psů.
Má-li divize nebo družstvo určen mezní čas, bude tento čas zobrazen v rámečku modré nebo levé dráhy pod údajem výšky překážky.
Jména družstev a psů budou použita v názvech souborů, grafech a výsledných Excel tabulkách.
V řádcích rozb
ěhů pro Double Elimination jsou místo jmen družstev zkratky určující nasazení družstev podle předchozích rozběhů. Po kliknutí pravým tlačítkem myši na zkratku se otevře nabídková roleta seznamu se jmény družstev patřičné divize  Kliknutím levým tlačítkem na jméno družstva bude toto jméno přeneseno do tabulky rozběhů.

Po ukončení turnaje je možno vygenerovat Excel tabulku s výsledky b
ěhů, jmény a časy jednotlivých psů. Po stisknutí tlačítka Časy turnaje do XLS tabulky se otevře dialogové okno pro výběr adresáře, ve kterém jsou umístěny soubory s daty, která by se měla zpracovat do tabulky. Po výběru tlačítkem OK následuje generování dat a start programu Excel s vytvořenou tabulkou. Pro tuto funkci musí být Microsoft Excel v počítači nainstalován. Jiný tabulkový program není podporován.


Panel Čidla

Do tohoto panelu se program automaticky přepne po stisknutí tlačítka Start na ovládacím panelu EJS. V průb
ěhu běhu můžeme sledovat data přicházející z EJS, což zároveň slouží i jako kontrola komunikace mezi EJS a počítačem.
Po ukončení b
ěhu (a po stisknutí tlačítek Stop na obou ovládacích panelech EJS) jsou naměřená data zpracována do přehlednější grafické podoby a program se přepne do panelu Grafy.


Panel Grafy

V tomto panelu se v přehledné grafické podob
ě zobrazuje průběh běhu po ukončení běhu v turnaji nebo po načtení dat uložených na pevném disku.
V horní části panelu jsou grafy pro pravou (modrou) a levou (červenou) dráhu včetn
ě grafů rozsvěcení chybových semaforů. V pruhu pod grafy jsou jména družstev a jejich psů, datum a čas běhu a výška překážek, na kterých družstvo běželo. Popis grafů je v následující kapitole.
Po stisknutí tlačítka Načti data k zobrazení lze procházet adresáři a vybrat soubor s daty jednoho b
ěhu. Po potvrzení výběru jsou data načtena a zobrazena. Pomocí šipek vedle tlačítka je možno přesouvat se „v čase“  na předchozí nebo následující uložený běh.
 
17) Čáry v časovém intervalu ukazují, že program si není jist odfiltrováním psích chlupů a  nabízí nejpravděpodobnější řešení.
18) Modře zbarvený interval znamená, že programu se nepodařilo najít přesnou  interpretaci dat a nabízí nejpravděpodobnější řešení.


Z vyhodnocení tisíců b
ěhů vyplývá, že správnost interpretace změřených dat se pohybuje  okolo 85 procent.  Program je stale ve vývoji, ale nedomnívám se, že by bylo možno dosáhnout  stoprocentní jistoty při interpretaci dat.
Pes nemá ideální tvar, jeho nohy, čenich a ocas způsobují falešné signály, které zt
ěžují  vyhodnocování dat.
Jako příklad jiných problémů lze uvézt například situaci, kdy pes vybíhající  z dráhy zacloní snímače na tak dlouhou dobu, že střídající pes může vb
ěhnout do dráhy bez  toho, že by jej snímače zaregistrovaly. Takovéto střídání ovšem počítač nevyhodnotí jako  průběh 8) ale jako průběh 14). Obdobně když vbíhající pes zacloní snímače a vybíhající pes  není zaregistrován, vznikne ze správného průběhu 13) průběh 11).
Jestliže jsou data b
ěhu změřena na turnaji, jsou k nim uloženy i reakce rozhodčích. Je-li v panelu Nastavení zaškrtnuta volba Použít reakce rozhodčích v grafu, jsou při výpočtu zobrazení použity tyto reakce k odstranění těchto problémů. Rozhodčí ovšem musí reagovat včas a přiřadit chybu správnému psovi.
1) Graf ukazující postupné rozsvěcení světel startovacího semaforu
2) NAFA graf Skládá se z časů jednotlivých psů (3), které jsou měřeny způsobem  popsaným v úvodu této kapitoly. Součet těchto časů je celkový časem družstva – (4).
3) Čas běhu jednoho psa. Tento čas se skládá s času běhu po trati (6) a z času střídání  (7).
4) Celkový čas družstva. Jednou je zobrazen v grafech a podruhé v textové části. Zde  je posledním údajem ve sloupci časů změřených podle definice „NAFA . Měří se od rozsvícení  zeleného světla na semaforu.
5) Graf ve kterém se zobrazují časy běhu jednotlivých psů (6) a časy jejich střídaček  (7). Skládá se ze tří čar. Horní zobrazuje časy střídaček, střední časy běhů psů. Dojde-li při  střídání k chybě, pokračuje graf běhů psů na spodní čáře.
6) Čas běhu psa měřený od start/stop čáry k boxu a zpět k start/stop čáře.
7) Čas střídání dvou psů – od okamžiku kdy předchozí pes vyběhne přes čáru start/stop  do okamžiku kdy následující pes vběhne přes čáru start/stop do trati. Čas může být kladný,  nulový i záporný.
8) Příklad nulového času střídání. Vybíhající pes nejprve zaclonil „pass“, pak některý ze  psů zaclonil „start/stop“. Nelze určit který za dvou psů to byl a nelze změřit čas střídání, ale  těsnost střídání je rozlišována velikostí písmen nápisu OK. Velké OK je nejtěsnější možné  bezchybné střídání v bráně.
9) Sem se kreslí grafy chybových světel. Od shora dolů – bílá - chyba předčasného  startu, nebo chyba střídání, červená, modrá, žlutá a zelená – chyby jednotlivých psů  signalizované čárovými rozhodčími.
10) Zde je vidět případ, kdy EJS hlásí chybu, která ve skutečnosti nenastala. Střídající pes vběhl až po ukončení dvousekundového ochranného intervalu po vyběhnutí předchozího psa, a EJS se domnívá, že došlo  k chybnému střídání.
11) Třetí pes sice vběhl správně do trati, ale při vybíhání minul bránu. EJS ovšem hlásí  chybu až při vbíhání následujícího psa. Startovní rozhodčí správně přiřadil chybu třetímu –  žlutému psovi.
12) Ideální čas, který by mělo družstvo, kdyby všechny střídačky byly OK. Ve sloupci  jsou čisté časy jednotlivých psů, ve střední sloupci jsou časy střídaček.
 
 
 
 
13) Příklad nulového času střídání. První byla narušena linie start/stop, je tedy hlášena  chyba střídání. Nelze určit který pes poté zaclonil „pass“. Toto je nejtěsnější možné chybné střídání v bráně
14) První pes vyběhnul z dráhy branou, druhý vběhl do dráhy mimo bránu.
15) Předčasné střídání psů. Lze rozlišit čas, o který byl vbíhající pes v bráně předčasně,  EJS hlásí chybu a rozhodčí ji správně přiřadil čtvrtému (zelenému) psu.
16) Předčasný start
 
Panel Turnaj

Tento panel obsahuje všechny údaje o turnaji, družstvech, psech  a rozb
ězích. Většinu údajů je možno vyplnit ručně, ale je vhodnější pro turnaj vygenerovat excel tabulku. Před zahájením turnaje načtěte buď tuto tabulku nebo její překlad.
Popis grafů

Ve startovní brán
ě jsou dva sloupce čidel. Sloupec, který je dále od boxu, stojí na  startovní čáře. Na této čáře začíná a končí měření času jednotlivých psů i celého družstva.  Tento sloupec bude v následujícím textu označen jako „start/stop“. Sloupec blíže k boxu je  pomocný a bude v následujícím textu označována jako „pass“. Podle definice NAFA začíná po  každém zaclonění nebo odclonění sloupce pass dvousekundový ochranný  interval. Dojde-li k  zacloněstart/stop v tomto intervalu, a je-li to první zaclonění po začátku intervalu, je  změřen čas a není hlášena chyba. Dojde-li k zacloněstart/stop mimo tento interval a je-li  to první zaclonění po konci intervalu, je změřen čas a hlášena chyba střídání. Dvousekundový  interval je spuštěn též s rozsvícením zeleného světla na startovním semaforu.
 
Obsluha programu

Tato kapitola je z velké části shrnutím toho, co bylo napsáno výše. Způsob obsluhy programu se liší podle toho, do jakého režimu byl program přepnut v panelu Nastavení.

Trénink
Pro tento režimu nemusíte nic připravovat a nemusíte jej ani obsluhovat. Program sám přepíná panely podle stisknutého tlačítka na ovládacím boxu EJS, ukazuje grafy a nahrává data na pevný disk. Jediné, co musíte nastavit, je cesta k adresáři, kam se mají data nahrávat. Data jsou ovšem nevhodná k další analýze, neboť neobsahují ani názvy družstev, ani jména psů.
Jména družstev a psů lze zapisovat do kolonek panelu Turnaj ručn
ě, ale vhodnější je připravit si excel tabulku a pak pouze vybírat družstva do rozběhu kliknutím myši.
Navzdory svému jménu lze režim Trénink použít i na turnaji, kdy startovní rozhodčí na červené dráze volí další dvojici družstev pro rozb
ěh a obě družstva mu hlásí své jména svých psů.

Samostatný

Před turnajem je nutno připravit excel tabulky. Počítač je jen jeden a umíst
ěn na červené dráze. Před zahájením turnaje je nutno nastavit cestu k adresáři, kam se mají data nahrávat. Rozhodčí na této dráze vybere z tabulky na panelu Turnaj dvojici družstev pro aktuální rozběh a dvojím kliknutím myši ji zkopíruje do horní části panelu. Potom pro obě družstva vybere psy v tom pořadí, jak budou běžet. Na pokyn hlavního rozhodčího odstartuje běh. Po jeho ukončení (tlačítky STOP na obou ovládacích boxech EJS) se objeví formulář pro vyplnění výsledku běhu. Pro obě dráhy musí vybrat jestli je Platný čas / No Time / Break Out a jestli družstvo Vyhrálo / Prohrálo / Remízovalo. Po kliknutí na tlačítko OK program kontroluje, jestli je rozhodnutí ve shodě s pravidly. V případě že ne, vyžaduje opravu.


 
Server

Tento režim předpokládá dva počítače. Počítač na červené dráze musí být přepnut do režimu server, počítač na modré dráze do režimu klient. Počítače musí být propojeny Ethernetovým síťovým kabelem a nastaveny správné parametry sít
ě - viz výše. Před zahájením turnaje je nutno nastavit cestu k adresáři, kam se mají data nahrávat. Data se ukládají na server, klient k nim má přístup po síti.
Před turnajem je nutno připravit excel tabulky. Rozhodčí na červené dráze vybere z tabulky na panelu Turnaj dvojici družstev pro aktuální rozb
ěh a dvojitým kliknutím myši ji zkopíruje do horní části panelu. Potom pro červené družstvo vybere psy v tom pořadí, jak budou běžet. Na pokyn hlavního rozhodčího odstartuje běh.
Po jeho ukončení se objeví tabulka pro vypln
ění výsledku běhu pro červené družstvo. Rozhodčí musí vybrat jestli je Platný čas / No Time / Break Out a  jestli družstvo Vyhrálo / Prohrálo / Remízovalo.  Po kliknutí na tlačítko OK program čeká na rozhodnutí rozhodčího na modré dráze a potom kontroluje, jestli jsou rozhodnutí ve shodě s pravidly. V případě že ne, vyžaduje opravu.
Do programu byla zabudována pojistka pro případ, že by počítače přestaly mezi sebou komunikovat a čekaly na výsledek z prot
ější dráhy do nekonečna. Pod hlášením o čekání na výsledek z protější dráhy se po čase objeví tlačítko. Po jeho stisku se vykreslí formulář pro vyplnění výsledků pro obě dráhy, stejný jako v režimu Samostatný.
V případ
ě, že v panelu Nastavení není zaškrtnuto Zadávat výsledky, program nevyžaduje vyplnění rozhodnutí rozhodčího a pouze přepošle data do klientského počítače na modré straně. Program se tedy chová stejně jako v režimu Trénink, ale grafy jsou zobrazovány na obou drahách.

Klient

Počítač v režimu Klient je na modré dráze a musí spolupracovat se serverem. Poté, co rozhodčí na červené dráze vybere dvojici družstev do rozb
ěhu, vybere rozhodčí na modré dráze psy modrého družstva. Po ukončení běhu se objeví tabulka pro vyplnění výsledku běhu pro modré družstvo. Rozhodčí musí vybrat jestli je  Platný čas / No Time / Break Out a  jestli družstvo Vyhrálo / Prohrálo / Remízovalo.  Po kliknutí na tlačítko OK program čeká na počítač na červené dráze, který kontroluje, jestli jsou rozhodnutí ve shodě s pravidly. V případě že ne, vyžaduje opravu na obou drahách.
V případ
ě, že v panelu Nastavení počítače na červené dráze není zaškrtnuto Zadávat výsledky, program nevyžaduje vyplnit rozhodnutí rozhodčího a pouze zobrazuje grafy pro obě dráhy.

Přejdi na :
Začátek této stránky
Kapitolu o EJS
Kapitolu o příprav
ě turnaje