Příprava excel tabulek pro turnaj
Pro přípravu turnaje je potřeba mít belgické tabulky ve verzi 2.4 a vyšší autorů Marco Beyers a Mark Dewilde. Tabulky jsou vytvořeny v podobě excel sešitů, kdy jeden obsahuje tabulky pro jeden druh závodu. Například RR+DE(4) je Roud Robin a Double elimination pro 4 družstva. Po otevření sešitu je vidět následující struktura jednotlivých listů :
Sešit tedy obsahuje několik listů, jejich počet se liší podle počtu družstev, pro který je určen.
V prvním list
ě je seznam psů a družstev, ve kterých psi běhají. Pes může být uveden několikrát a přiřazen do několika různých družstev. Pes zde musí mít zapsáno plemeno, číslo licence, výšku překážek a jméno psovoda. To jsou údaje potřebné do záhlaví výsledkové listiny družstva.
Druhý list obsahuje jména družstev, jejich kapitánů, nabíječů a mezní časy družstev.
Následují listy s výsledovkami jednotlivých družstev. Z časů a výsledků zapisovaných do výsledovek se automaticky vytváří tabulky v listu s výsledky, listu RR (ST) a graf v listu pro Double Elimination.

1) V okamžiku, kdy je ukončeno přihlašování družstev do turnaje, rozd
ělte je podle vstupních časů do jednotlivých divizí.
2) Pod adresářem C:\Flybal vytvořte podadresář pro připravovaný turnaj a vhodn
ě jej pojmenujte. Podle počtu družstev v divizi a typu závodu (RR nebo ST) zvolte soubory s tabulkami a překopírujte je do podadresáře. Soubory vhodně přejmenujte. Do stejného podadresáře nakopírujte soubor AllRaces.xls.
3) Otevřete soubor pro divizi. List psů dopl
ňte tak, aby zde byli všichni psi, kteří budou v této divizi běhat. Není na závadu, budou-li v seznamu i psi, kteří se turnaje nezúčastní. Kliknutím na tlačítko seznam psů abecedně setřiďte podle názvu družstva.
4) Vypl
ňte v listu družstev jména všech družstev divize, číslo družstva, jméno kapitána, nabíječe a vstupní čas. Kliknutím na tlačítko přetřiďte podle vstupního času. Družstev v tomto listě může být více, než se zúčastní turnaje v dané divizi. Družstva, která se nezúčastní, nesmí mít vyplněný vstupní čas. Je tedy možno mít připravený jeden seznam všech družstev v turnaji, a ten nakopírovat do souborů všech divizí, a pouze zadáním času určit, které družstvo do dané divize patří.
Přejdi na :
Začátek této stránky
Kapitolu o EJS
Kapitolu o programovém vybavení


5) Klikněte na tlačítko pro generování výsledovek družstev. Otevře se formulář. V něm vyplňte : název turnaje, datum, číslo divize. Vyberte z otevírajících se seznamů jména družstev v této divizi, na kolik kol se běží ST a na kolik vítězných běhů se běží DE. Klikněte na tlačítko OK
6) Objeví se formulář pro první družstvo s vyplněným jménem družstva.


V tomto okamžiku máte dv
ě možnosti. Buď jste si jisti, že do začátku turnaje již družstva nenahlásí žádné změny v jménech nebo výškách překážek. Pak pokračujte ve vyplňování formulářů družstev.
Pravd
ěpodobnější ovšem je, že nějaké změny budou a pak je vhodnější pokračovat následujícím způsobem :
7) Klikněte na tlačítko STORNO. Stejně zavřete bez jakéhokoliv vyplňování všechny ostatní formuláře družstev. Dole na liště můžete vidět, že všechny listy se již jmenují podle družstev a otevřete-li si list výsledovky družsta, vidíte, že je vyplněn název turnaje, datum, název družstva, číslo divize, případně mezní čas divize.
8) Soubor uložte.
9) Zopakujte kroky 3 až 8 pro všechny divize.
10) Otevřete soubor AllRaces.xls a klikn
ěte na Generování seznamu rozbě.  Otevře se formulář s oknem. Do okna je potřeba vytvořit seznam souborů, které jste vytvořili předchozích krocích.
11) Klikn
ěte na  "Přidej soubor divize" a vyberte jednotlivé soubory z adresáře vytvořeného v kroku 2. Je možno použít výběr více souborů najednou pomocí kláves Shift nebo Ctrl.
12) Klikn
ěte na  Pokračuj. V levé polovině listu se vytvoří tabulka rozběhů jak pro RR (ST), tak pro DE. Nevyhovuje-li ván navržené pořadí, je možno udělat drobné přesuny. Klikněte myší kamkoliv do rozběhů divize. Zvýrazní se celá skupina. Nyní je možno pomocí šipek posunou tuto skupinu nahoru nebo dolů. Program ovšem zabrání spojení dvou skupin jedné divize – družstva by přišla o oddechový čas.
13) Klikn
ěte na tlačítko Kopíruj rozběhy do následujících listů. Do dalších listů budou zkopírovány rozběhy zvlášť pro RR (ST) a zvlášť pro DE. Do odpovídajících listů doplňte jména rozhodčích.
14) Soubor uložte.
Tím máte předpřipraveny soubory pro turnaj a nastává čekání na začátek turnaje a na změny, které družstva pošlou. Když se zdá, že k dalším změnám již nedojde, můžete pokračovat.

15) Otevřete první ze souborů, uložených v bod
ě 8.
16) Dopl
ňte / změňte jména psů a výšky překážek. Zkontrolujte jména kapitánů a nabíječů.
17) Klikn
ěte na tlačítko pro generování výsledovek družstev. Otevře se formulář. Formulář turnaje máte vyplněn již od minule, klikněte na OK.
18) Objeví se formulář pro první družstvo s vypln
ěným jménem družstva. Vyplňte zbývající položky -registrační číslo družstva, vyberte jméno kapitána a nabíječe, případný mezní čas družstva a z otvírajících se seznamů vyberte jména jednotlivých psů.
19) Po vypln
ění klikněte na OK.
20) Po vypln
ění všech formulářů můžete zkontrolovat, jestli jsou ve výsledovkách všechny potřebné údaje.
21) Soubor divize uložte.
22) Body 15 až 21 zopakujte pro všechny divize.

V případ
ě, že došlo ke změně v obsazení rozhodčích, otevřete soubor AllRaces.xls a udělejte změny.
Ze souborů divizí vytiskněte výsledovky družstev, souboru AllRaces.xls tabulky pro práci startovních rozhodčích.

23) V případ
ě, že se předchozí příprava dělala v jiném počítači, než bude použit při turnaji pro sběr dat z EJS, překopírujte podadresář se všemi soubory do tohoto počítače.
24) Po spušt
ění programu pro EJS přepněte na panel Turnaj a klikněte na Importuj data z Excel rozpisu. Vyberte cestu k podadresáři a klikněte na soubor AllRaces.xls Program načte pořadí rozběhů z toho souboru a ze sloupečku M jména souborů jednotlivých divizí. Postupně je otevře a z nich si načte jména družstev, psů a ostatní údaje, které bude potřebovat v průběhu turnaje. Po zpracování můžete tyto údaje uložit do souboru s příponou tour. Tento soubor již není závislý na tom jestli je Excel nainstalován v počítači na stole rozhodčích, je výrazně menší a rychleji se načítá.
25) Do stejného adresáře pak přesm
ěrujte ukládání dat jednotlivých běhů a sem, po ukončení turnaje, můžete uložit i soubor s exportovanými časy družstev a psů.

Nyní je vše připraveno a je možno odstartovat turnaj.

Zpracování výsledků
 
V průběhu turnaje startovní rozhodčí zapisují výsledky běhů do výsledovek. Je vhodné tyto výsledky souběžně zapisovat do výsledovek v excelských tabulkách divizí. Po ukončení RR (ST) je totiž okamžitě k dispozici nejen tabulka výsledků družstev pro RR (ST), ale i nasazení družstev do rozběhů Double Elimination. V průběhu DE se ze zapsaných výsledků rozběhů automaticky vytváří tabulka a graf postupu družstev.

Po ukončení turnaje je možno vygenerovat Excel tabulku s výsledky běhů, jmény a časy jednotlivých psů. Po stisknutí tlačítka Časy turnaje do XLS tabulky v panelu Turnaj se otevře dialogové okno pro výběr adresáře, ve kterém jsou umístěny soubory s daty, která by se měla zpracovat do tabulky. Po výběru tlačítkem OK následuje generování dat a start programu Excel s vytvořenou tabulkou. Pro tuto funkci musí být Microsoft Excel v počítači nainstalován. Jiný tabulkový program není podporován.